PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG HƯNG

TRƯỜNG TH& THCS HOA LƯ

Số: 10/ CL-TH&THCSHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Hoa Lư, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG TH& THCS HOA LƯ

GIAI ĐOẠN 2019- 2024 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2029

 

I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

- Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

          - Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020.

- Căn cứ Nghị quyết số 29, Khóa XI của BCH TW Đảng vể “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”

- Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Ngày 25/08/2019 UBND tỉnh Thái Bình có quyết định số 3522/QĐ-UBND về việc sáp nhập TrườngTiểu học và Trung học cơ sở Hoa Lư thành trường Tiểu học và THCS Hoa Lư huyện Đông Hưng. Địa điểm của Trường đặt tại xã Hoa Lư huyện Đông Hưng.

Nhà trường luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình, của Sở GD-ĐT, của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Đông hưng, của Phòng GD-ĐT, của đảng chính quyền địa phương  xã Hoa Lư, phụ huynh và nhân dân ủng hộ. Đội ngũ đoàn kết, quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng sáng tạo, thi đua dạy tốt học tốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2019-2024 và tầm nhìn đến năm 2029 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường. Đây chính là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và chương trình hành động của tập thể cán bộ giáo viên cũng như các thế hệ học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường TH& THCS  Hoa Lư là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 29 của BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới của huyện Đông Hưng, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương Hoa Lư.

1. Môi trường bên trong:

a. Điểm mạnh.

* Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:

Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 25 Đ/c; Trong đó: CBQL: 03, GV: 19, Nhân viên: 3.

Trong đó: Tiểu học: 14; THCS: 11

Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn và trên chuẩn.

Số đảng viên: 19/25 đạt tỷ lệ 76%.

Số lớp: 13, trong đó: Tiểu học: 09, THCS: 04

Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất, đổi mới và kế hoạch xây dựng kiểm tra nội bộ mang tính toàn diện các mặt hoạt động của nhà trường.

Công tác tổ chức quản lý của lãnh đạo nhà trường: Ban lãnh đạo nhà trường là những cá nhân, tập thể nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm cao, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Tích cực trong công tác tham mưu với các cấp, các ngành để từng bước xây dựng CSVC nhà trường theo mục tiêu: Kiên cố, bền vững, khang trang, sạch đẹp, khoa học nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu chính trị hàng năm của đơn vị. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức, triển khai, kiểm tra đánh giá sâu sát. Được sự tin tưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các lực lượng xã hội.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên: nhiệt tình, đoàn kết và biết chia sẻ trách nhiệm, hợp tác gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển. Có lực lượng giáo viên cốt cán được khẳng định về chuyên môn nghiệp vụ ở cấp huyện và tỉnh, được phụ huynh học sinh tín nhiệm.

* Chất lượng học sinh năm học 2018-2019

1. Cấp THCS:

- Về phẩm chất

Học sinh trong nhà trường ngoan ngoãn, lễ phép biết ứng xử đúng mực, học sinh thưc hiện tốt nội quy của trường của lớp, không có học sinh mắc phải các tai tệ nạn xã hội, không có hoạc sinh vi phạm pháp luật.

Kết quả xếp loại hạnh kiểm.

STT

Khối

Số HS

Số nữ

Hạnh kiểm

T

K

Tb

Y

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

6

42

20

31

73,8

9

21.4

2

4.7

0

0

2

7

50

27

41

82.0

9

18.0

0

0

0

0

3

8

45

24

30

66.6

10

22.2

3

6.6

2

4.4

4

9

41

16

38

92.6

3

7.3

0

0

0

0

Cộng

178

87

140

78.6

31

17.4

5

2.8

2

1.1

 

- Về năng lực.

Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch day học, sự cố gắng của thầy và trò, học sinh có kết quả học tập tương đối toàn diện.

Kết quả xếp loại học lưc

STT

Khối

Số HS

Số nữ

Học lực

G

K

Tb

Y

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

6

42

20

16

38.1

14

33.3

11

26.1

1

2.3

 

 

2

7

50

27

16

32.0

19

38.0

15

30.0

0

0

 

 

3

8

45

24

12

26.6

22

48.

9

20.0

2

4.4

 

 

4

9

41

16

14

34.1

20

48.7

7

17.0

0

0

 

 

Cộng

178

87

58

32.5

75

42.1

42

22.4

3

1.6

 

 

          Kết quả tốt nghiệpTHCS

          Toàn trường có 41 học sinh đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp được công nhận đỗ tốt nghiệp là 41 đạt tỷ lệ 100%

          Trong đó:     14 em giỏi đạt tỷ lệ  34.1  %.

                              20 em khá đạt tỷ lệ 48.7  %

                              7 em trung bình đạt tỷ lệ 17.0 %.

Kết quả mũi nhọn

             Trường có 13 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp huyện, toàn trường xếp thứ 09/32 trường THCS trong huyện.

          Kết quả thi vào THPT hằng năm đạt từ 75 đến 80%  học sinh đỗ vào các trường công lập trong huyện.

Các hoạt động giáo dục khác luôn được quan tâm và thực hiện nghiêm túc

2. Cấp Tiểu học

* Về cơ sở vật chất:

Cơ sở vật chất nhà trường bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại

- Phòng học: 18 phòng, đủ 01 lớp/phòng

-Phòng bộ môn: 02 phòng trong đó: 01 Phòng Vật lí- Công nghệ, 01 phòng Hóa-Sinh học.

-Phòng Thư viện với diện tích 48m2

-Phòng Y tế- Đoàn đội: 01 phòng diện tích 24m2

- Các phòng chức năng  gồm 01 phòng Hiệu trưởng, 02 phó Hiệu trưởng.

- Trang thiết bị phục vụ hoạt động giảng dạy: Trường có trang thiết bị dạy học hiện đại như máy chiếu, bảng tương tác, thiết bị trắc nghiệm .... đáp ứng các hoạt động đổi mới phương pháp.

b. Điểm hạn chế.

*Tổ chức quản lý của Ban giám hiệu

Điều kiện về nguồn lực chưa đảm bảo cho mọi hoạt động : Thiếu cán bộ chuyên trách TBDH, nhân viên công nghệ thông tin.

* Đội ngũ giáo viên, nhân viên

 Quy mô trường lớp nhỏ nên số lượng giáo viên theo bộ môn còn thấp dẫn đến việc dạy chéo ban. Cấp Tiểu học còn thiếu 01 giáo viên dạy văn hóa;có 5 giáo viên dạy liên trường các bộ môn Tiếng Anh, Mĩ thuật, Thể dục, Tin học hai cấp.

Một số ít giáo viên tiếp cận và ứng dụng CNTT còn hạn chế; chất lượng đội ngũ chưa thực sự đều tay, còn một số ít giáo viên - nhân viên chưa thực sự say sưa tâm huyết trong công việc; số lượng giáo viên mũi nhọn còn mỏng.

* Chất lượng học sinh:

Chưa thật đồng đều; tỷ lệ học sinh đạt lực học khá, giỏi chưa đạt yêu cầu chung của PGD đề ra. Thành tích học sinh giỏi chưa ổn định nhưng chưa cao; một số học sinh còn ham chơi, lười học chưa chú ý trong học tập.

* Cơ sở vật chất:

TBDH cũ, thiếu, độ chính xác không cao

Thiếu phòng học bộ môn Âm nhạc, Mỹ thuật, nhà đa năng cho các hoạt động giáo dục thể chất.

2. Môi trường bên ngoài:

Trường TH& THCS Hoa Lư thuộc xã Hoa Lư làm nhiệm vụ giáo dục học sinh trong xã. Hoa Lư là địa phương có truyền thống yêu nước, tuy nhiên xã nằm sâu trong khu vực nội đồng,  là xã thuần nông nên nền kinh tế địa phương còn khó khăn, thu nhập bình quân đầu người ở mức thấp.

3. Thời cơ.

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, sự đồng thuận của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên, sự tín nhiệm của học sinh và cha mẹ học sinh.

          Đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá tốt

Khuôn viên nhà trường đã được quy hoạch . Diện tích của nhà trường  đủ để phát triển cơ sở hạ tầng trường học trong giai đoạn mới.

Được Phòng GD&ĐT Đông Hưng quan tâm , chỉ đạo sâu sát về mọi mặt, động viên kịp thời, luôn tạo mọi điều kiện để nhà trường phát triển.

4. Thách thức.

Yêu cầu của gia đình và xã hội ngày càng cao về chất lượng giáo dục.

Do yêu cầu đổi mới giáo dục, đòi hỏi  đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phải có năng lực, khả năng sáng tạo, hiệu quả trong công việc.  Nhất là khả năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

Các nhà trường cùng cấp học trong địa bàn huyện đã có những bước tiến mạnh mẽ, chất lượng giáo dục sẽ có tốc độ phát triển cao trong thời gian tới.

Tác động của các tệ nạn xã hội ngày đối với học sinh ngày càng nhiều và đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên sa sút ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục nhà trường.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên.

Xây dựng, nâng cấp CSVC nhà trường theo hướng hiện đại hoá, văn minh, hợp lý với quy hoach. Mua sắm mới trang thiết bị hiện đại để đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Cải tạo cảnh quan nhà trường khang trang - sạch - đẹp, tạo dựng môi trường an toàn và thân thiện.

Nâng cao chất lượng  quản lý, chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ Tâm và Tầm để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục THCS. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy học và công tác quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng  mục tiêu  đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

III. SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Sứ mệnh:

Phấn đấu xây dựng nhà trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng mọi điều kiện dạy và học trong giai đoạn mới.

Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, an toàn, nền nếp - kỷ cương, đề cao chất lượng giáo dục toàn diện, để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập, rèn luyện, phát huy hết nội lực.

Nâng cao vị thế của nhà trường trong phong trào giáo dục huyện Đông Hưng;

Giáo viên, học sinh luôn tự tin, năng động và luôn có khát vọng vươn lên.

Định hướng cho học sinh phát triển toàn diện, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở thích và đúng xu thế phát triển của xã hội.

Giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia.

 2. Tầm nhìn

Môi trường học tập thân thiện, an toàn, nền nếp - kỷ cương; thầy cô và học sinh chuẩn nhân cách; vững kiến thức;  giàu kỹ năng;  sống năng động, sáng tạo, có năng lực nền tảng vững chắc để có thể tự học suốt đời và sẵn sàng hội nhập.

3. Các giá trị cốt lõi:

 

- Học sinh là trung tâm, thầy cô là động lực.

- Đoàn kết.

- Khát vọng

- Trung thực

- Trách nhiệm

- Sáng tạo

- Tự trọng

- Nhân ái

- Hợp tác

 

IV. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

1. Mục tiêu:

a. Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng nhà trường có uy tín, chất lượng giáo dục cao, phù hợp với mô hình giáo dục hiện đại và xu thế phát triển của địa phương, của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

b. Các mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu ngắn hạn: Duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia, khẳng định chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi, giáo viên giỏi, xây dựng thương hiệu nhà trường trên địa bàn của huyện.

Mục tiêu trung hạn: Duy trì bền vững, nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đến năm 2024 tiếp tục được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm tiếp theo

Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2029, phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

- Chất lượng giáo dục được khẳng định trong tốp những trường có chất lượng cao của huyện. Đạt tập thể lao động xuất sắc.

- Duy trì đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2024-2029 và những năm sau.

2. Chỉ tiêu:

a. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Đến năm 2024 cán bộ quản lý đạt chuẩn hệ đào tạo quản lý giáo dục theo chương trình của các cấp, có kỹ năng thành thạo về ứng dụng CNTT, ngoại ngữ, tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới trong quản lý.

Phấn đấu đến năm 2024 có trên  85% CB-GV-NV được đánh giá khá-giỏi về chuyên môn từ cấp trường trở lên.

100% giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và công tác. Có trên 80% trở lên số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin, giáo án điện tử.

100% các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn đạt trình độ đại học trở lên.

100% nhân viên đạt chuẩn đào tạo từ Cao đẳng trở lên; có kỹ năng sử dụng thành thạo máy móc, phương tiện CNTT đáp ứng ngày càng cao yêu cầu công tác, tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới trong công tác.

b. Học sinh:

Hàng năm huy động 100% số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học trên địa bàn vào lớp 6; duy trì số lượng. Đạt phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, các tiêu chí có chất lượng cao

Chất lượng học tập:

- Trên 40% học lực khá,  40% trở lên học lực giỏi.

- Không có học sinh  yếu ,kém.

- Tỷ lệ TN THCS hàng năm đạt 100%.

- Thi học sinh giỏi : Cấp huyện trên 65% HS dự thi đạt giải; Có học sinh đạt giải cấp tỉnh ở các lĩnh vực.

- Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT đạt: 80% trở lên.

- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống:

+ Chất lượng đạo đức: 95% hạnh kiểm khá, tốt.

+100% đạt yêu cầu trở lên về kiểm tra thể lực theo chuẩn của Bộ GD&ĐT.
+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, xây dựng nếp sống, môi trường làm việc văn hóa, văn minh, lành mạnh; tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

c. Cơ sở vật chất:

Cải tạo khuôn viên nhà trường đảm bảo môi trường sư phạm “xanh -sạch -đẹp”, giữ vững kết quả xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường chuẩn Quốc gia.

d. Chỉ tiêu thi đua:

Nhà trường: phấn đấu danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; đến 2024 phấn đấu đạt Tập thể lao động xuất sắc, phấn đấu danh hiệu cơ quan văn hoá cấp huyện.

Chi bộ: Đạt tổ chức đảng trong sạch vững mạnh hàng năm.

Các tổ chức: Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội đạt Vững mạnh xuất sắc.

Hàng năm có từ 95% CB-GV-NV đạt danh hiệu lao động Tiên tiến trở lên, trong đó có 15% đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở trở lên.

3. Phương châm hành động :

“Chất lượng giáo dục là uy tín, danh dự của nhà trường”.

V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Các giải pháp chung:

Tuyên truyền trong CBGV và học sinh, nhân dân về nội dung kế hoạch chiến lược trên mọi phương tiện thông tin, lấy ý kiến để thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, nhân viên trong trường theo các nội dung của chiến lược. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, cộng đồng trách nhiệm của toàn trường để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của chiến lược.

Xây dựng Văn hoá nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu ở trên.

Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa nhà trường với các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng.

2. Các giải pháp cụ thể :

2.1 Thể chế và chính sách:

- Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.

- Hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về mọi hoạt động trong trường học mang tính đặc thù của trường đảm bảo sự thống nhất.

2.2 Tổ chức bộ máy:   

Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng CB-GV-NV để đáp ứng với yêu cầu công tác, giảng dạy của nhà trường đảm bảo điều lệ trường phổ thông.

Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong trường.

Kiện toàn các tiểu ban để giúp việc cho nhà trường trong từng lĩnh vực hoạt động.

Kiện toàn tổ kiểm tra nội bộ trường học, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra thường xuyên bằng nhiều hình thức. Tổ chức rút kinh nghiệm sau kiểm tra. Phấn đấu 100% giáo viên phải được kiểm tra ít nhất 01 lần trong năm học.

2.3 Công tác đội ngũ:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, Ngoại ngữ, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Định kỳ đánh giá và ghi nhận chất lượng, kết quả hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả đối với sự phát triển của nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những CB-GV-NV có thành tích xuất sắc trong công tác và hoạt động.

Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ CB-GV-NV có tiềm năng, nòng cốt; cán bộ giáo viên trẻ, có tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.

Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với nhà trường.

2.4. Nâng cao chất lượng giáo dục:

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Tăng cường giáo dục truyền thống, tuyên truyền giáo dục về phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, an toàn học đường, giáo dục dân số và vệ sinh môi trường; thực hiện tốt giáo dục thể chất. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng, phát triển năng lực học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động xã hội, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có mục tiêu sống đúng, có được những kỹ năng sống cơ bản.

Quan tâm công tác giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, nâng cao thành tích thi học sinh giỏi các cấp. Tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém còn hạn chế về năng lực nhận thức, kết quả học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục. Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường.

2.5. Cơ sở vật chất:

Tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư nâng cấp CSVC đáp ứng các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia.

Đầu tư có trọng điểm để hiện đại hoá các phòng học, phòng học bộ môn, khu làm việc của CB-GV-NV, sân chơi bãi tập của học sinh.

Tiếp tục đầu tư máy tính, màn hình, tiến tới lắp đặt hệ thống các thiết bị dạy học hiện đại đảm bảo cho việc ứng dụng CNTT. Xây dựng mạng thông tin quản lý giữa giáo viên, các tổ chuyên môn với nhà trường liên thông qua hệ thống nối mạng Lan và Internet, diễn đàn giáo dục trên hệ thống trường học kết nối.

2.6. Kế hoạch - tài chính:

Thực hiện nghiêm túc chế độ thu chi tài chính theo luật ngân sách và quy chế chi tiêu nội bộ, công khai theo quy định.

Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán và minh bạch các nguồn thu, chi.

2.7 Tổ chức hoạt động Đoàn - Đội và các tổ chức đoàn thể khác:

Duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội. Tạo môi trường văn hóa lành mạnh để học sinh phát triển toàn diện. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hiện tốt các cuộc vận động, đa dạng và thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ - TDTT…Tích cực duy trì nề nếp, cải tiến các hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao chất lượng trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Công Đoàn làm nòng cốt trong phong trào thi đua của giáo viên, phối hợp tốt với nhà trường trong việc động viên CBGV-NV thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi chế độ chính sách, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên.

2.8  Công tác xây dựng Đảng:

Củng cố chi bộ vững mạnh, làm tốt công tác xây dựng Đảng, kết nạp từ 1 đến 2 Đảng viên mới. Phấn đấu có trên 85% CB-GV-NV là Đảng viên. Phát huy vai trò lãnh đạo, thực sự là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, các công tác của đơn vị.

2.9. Công tác xã hội hoá giáo dục:

Làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực tham mưu với các cấp ủỷ Đảng, Chính quyền địa phương đổi mới nhận thức về giáo dục, tích cực đầu tư cho giáo dục, làm tốt công tác khuyến học - khuyến tài thông qua việc phối hợp với Hội khuyến học các xã.

Tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, để huy động nguồn kinh phí xã hội hoá giáo dục hỗ trợ nhà trường cải thiện về CSVC, hỗ trợ các hoạt động giáo dục.

Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện CMHS trong việc huy động và giáo dục học sinh. Tích cực tuyên truyền tới cha mẹ học sinh tham gia BHYT cho học sinh và tổ chức tốt hoạt động y tế học đường.

Phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội ủng hộ và phối hợp trong công tác giáo dục.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Phổ biến chiến lược:

Chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, CMHS, học sinh và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Đối với Hiệu trưởng:

Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược tới từng CB-GV-NV nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học. Cụ thể:

- Chỉ đạo xây dựng các lộ trình thực hiện chiến lược chung cho toàn trường.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến đơn vị.

- Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và thực hiện chiến lược của toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.

3. Đối với  Phó Hiệu trưởng:

Theo nhiệm vụ được phân công, giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.

4. Đối với tổ trưởng chuyên môn:

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên, tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.

Chủ động xây dựng kế hoạch tổ, hợp tác với các tổ chức trong nhà trường.

5. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Căn cứ chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học, từng giai đoạn. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

6- Đối với học sinh:

Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học Trung học phổ thông hoặc học nghề. Rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.

7. Ban đại diện cha mẹ học sinh:

Tăng cường giáo dục gia đình, quan tâm đúng mức đối với con em, tránh “khoán trắng” cho nhà trường.

Hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh thực hiện một số mục tiêu của chiến lược.

8. Các tổ chức đoàn thể trong trường:

Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện chiến lược phát triển nhà trường.

Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt chiến lược của nhà trường.

9. Kiến nghị với các cơ quan hữu trách:

Đối với Phòng GD&ĐT, các ban ngành huyện Đông Hưng:

- Phê duyệt Chiến lược và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt, giúp nhà trường thực hiện nội dung theo đúng kế hoạch phù hợp với chiến lược phát triển.

- Hỗ trợ về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của chiến lược.

Đối với UBND xã  Hoa Lư có cơ chế đầu tư xây dựng CSVC theo các tiêu chí giáo dục của dự án phát triển để nhà trường thực hiện kế hoạch chiến lược.

Trên đây là Chiến lược phát triển trường TH& THCS Hoa Lư giai đoạn 2014 – 2019 và tầm nhìn đến năm 2029. Nhà trường sẽ xây dựng lộ trình, cụ thể hóa thành chương trình hành động, sát hợp với tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương và yêu cầu phát triển của ngành, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của các cấp đã đề ra./.

 

 

* Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (B/c và đề nghị phê duyệt);
- Website của nhà trường;
- P.HT, Các tổ CM, tổ VP;
- Lưu: VP.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                      Đặng Thị Hương